KURUMSAL

İÇİNDEKİLER

1.    Politikanın Amacı
2.    Politikanın Kapsamı
3.    Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması
4.    Kamera İzleme Politikasına İlişkin Esaslar
5.    Kamera İzlemenin Şartları 
6.    Kamera Kayıtlarının Saklama Süreleri
7.    İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Erişim ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
8.    Kamera Görüntülerinde Yer Alan Kişilerin Hakları
9.    Politikanın Yürürlüğü

1.POLİTİKANIN AMACI
İş bu politikanın amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, işyerlerin-de/işletmelerde işçinin ve işverenin menfaatlerini korumak için uygulanan kamera kaydıyla ilgili olarak, izleme, kaydetme, aktarma ve silme konularında uyulması gereken kuralları belirlemek ve bu konuda izlenmesi gere-ken politikayı oluşturmaktır. 

2.POLİTİKANIN KAPSAMI
İş bu Politika, YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketine ait tüm adreslerimizde faaliyet gösteren sicil numaralarında, iş sağlığı ve güvenliği ile genel güvenliğin sağlanmasıyla sınırlı olarak güvenlik giriş ve çıkış alanları ile işletme içinde zorunlu ve ihtiyaç duyulan bölgeleri kapsamaktadır.

3.POLİTİKANIN VE İLGİLİMEVZUATIN UYGULANMASI
İşbu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı düzenlemelerine dayanılmaktadır. Şirketimize ait tüm adreslerimizde faaliyet gösteren sicil numaralarının bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve 6698 sayılı Kanunda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

4.KAMERA İZLEME POLİTİKASINA İLİŞKİN ESASLAR
Denetim ve gözetim uygulamasında işyerindeki işçilerin korunması amaçlanmakta olup bir tarafta korunmak istenen işçinin menfaati, diğer tarafta ise işverenin hukuki sorumluluğunu önlemeye ilişkin menfaati bulunmak-tadır.
İşverenin işyerinde çalışanlarının menfaatini korumak amaçlı yapmak zorunda olduğu elektronik gözetleme için hukuka uygunluk sebebi oluşturan başlıca durumlar şunlardır: 
√   İşyerine giriş ve çıkışın kontrolü,
√  İşin teknik işleyişinin gözetlenmesi,
√  Üretim sürecinde verimliliğin sağlanması ve işçinin yaptığı işin kalite ve performansının kontrol edilmesi,
√  İşçinin iş araçlarının kurallara uygun kullanımının kontrolü,
√  İşçinin, işyerinde sağlık ve güvenliğinin korunması amaçlı teknik makine ve teçhizat ile araçların kamera ile gözetlenmesi,
√  İşçinin ruh ve beden bütünlüğünü korumak amacıyla başka bir işçinin güç kullanımı ve tehdidine maruz kalmasını önlemeye yönelik menfaati (işçinin gözetlenmesi),
√  İşçinin işyerinde psikolojik tacize maruz kalmasını önlemeye yönelik menfaati(psikolojik tacize maruz kalan işçinin, performansının düşmesi nedeniyle, işverene verdiği ekonomik zararın önlen-mesi amacıyla gözetlenmesi),
√  İşçinin kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak (işçinin hakarete, cinsel tacize uğramasının önlenmesi veya uğramış olması halinde daha fazla zarar görmesinin engellenmesi amacıyla gözet-lenmesi).
√  İşyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi amaçlı gözetleme.

5.KAMERA İZLEMENİN ŞARTLARI 
√    Kamerayla izleme ve kaydetme, 6698 sayılı Kanuna, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yapılacaktır.
√    Şirketimizde, gizli kamera ile çekim yapılamaz.
√    Kamerayla izleme ve kaydetme işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve işyeri genel güvenliği ile sınırlı olarak yapılır.
√    Kamerayla izleme ve kaydetme işçilerin giyinme-soyunma odalarında yapılamaz.
√   İşverenin kamera kaydıyla ilgili olarak elde edeceği ve işleyeceği kişisel veriler iş ilişkisi ile ilgili ve işin nit-eliği ile kapsamının gerektirdiği ölçüdedir.
√    Elektronik gözetleme şeffaf olarak yapılmaktadır ve gizli gözetleme yapılmamaktadır.
√    İşçiler elektronik gözetlemenin çeşidi ve yöntemi, elektronik gözetleme ile işlenecek verilerin zamansal ve içeriksel kapsamı ve gözetlemenin hangi amaçla yapıldığı konusunda önceden bilgilendirilmektedir.
√    Kameraların bulunduğu noktalara “Bu işyerinde 7/24 saat kamera kaydı yapılmaktadır” ibarelerinin yazılı olduğu levhalar asılmaktadır.
√    İşyerinde kamera uygulaması ile ilgili, iş sözleşmeleri ya da işyeri iç yönetmelikleriyle işçinin onayı alınmak-tadır.
√    6698 sayılı Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişi-sel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.
√    Kamerayla gözetleme işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile genel güvenliğin sağlanmasıyla sınırlı olarak güvenlik giriş ve çıkış alanları ile işletme içinde zorunlu ve ihtiyaç durulan bölgelerde yapılmaktadır.

6.KAMERAKAYITLARININ SAKLAMA SÜRELERİ
YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketinde kamera kayıtları en fazla 30 gün süreyle saklanır ve bilahare silinir.

7.İZLEME SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VEBU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI
Kamera kayıtları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ve işyeri genel güvenliği açısından işçinin ve işverenin üstün menfaatini gerektirmesi açısından zorunludur.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmakt-adır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.Bununla birlikte kamera kayıtları, kolluk kuvvetlerinin ve yetkili mahkemelerin talebi halinde, veri sahibinin onayı olmadan aktarılabilir.

8.KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE YER ALAN KİŞİLERİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen her bir ilgili kişi, YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şir-keti tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişi-sel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel veriler-inin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verile-rin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini info@yesillergida.com.tr adresine e-posta yoluyla veya (0332) 342 34 54 (pbx) telefon numarası ile iletebilir.

Kural olarak ilettiğiniz taleplere ilişkin olarak YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş yapılır. Eğer geri dönüş sağlamazsa bunun sebebi başvuran ilgili kişiye bildirilir.

9.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Politika 01/12/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KONYA

Fevzi Cakmak Mh. YeniSekerciler Sit. 10532 Sk. No:29 Karatay/Konya
info@yesillergida.com.tr
+90 (332) 342 34 53
+90 (332) 342 34 56
Copyright © Yeşiller Gıda ve Ihtiyac Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | KONYA
Konya Web Tasarım

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Tamam